Veikla

  • Mokslinė, metodologinė ir praktinė veikla, susijusi su darbo rinkos poreikių ir švietimo sektoriaus pasiūlos suderinamumo didinimu, inovacijų šiuose sektoriuose skatinimas, inovatyvių paslaugų bei produktų kūrimas.
  • Moksliniai taikomieji tyrimai: integracijos į darbo rinką tyrimai, švietimo inovacijų tyrimai, įsidarbinamumo didinimo galimybių tyrimai, darbo rinkos ir švietimo poreikių ir pasiūlos suderinamumo tyrimai, profesinio mokymo paslaugų kokybės užtikrinimo tyrimai, neformalaus švietimo paslaugų kokybės užtikrinimo tyrimai.
  • Inovacijų diegimas su švietimu susijusių organizacijų veikloje, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą; inovatyvių IT sprendimų diegimas neformalaus švietimo, profesinio mokymo bei darbo rinkos sektoriuose.
  • Projektų įgyvendinimo veikla, dalyvavimas įstaigos veiklą atitinkančiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
  • Organizuoti ir vykdyti nacionalinius ir tarptautinius kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus, seminarus.
  • Konsultavimo paslaugos Europos Sąjungos bei kitų fondų projektų teikimo bei įgyvendinimo veikloje.